Máy đo độ thấm không khí

  • DRK121 Air Permeability Meter

    Máy đo độ thấm không khí DRK121

    Máy đo độ thoáng khí Gurley là một phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn về độ xốp, độ thoáng khí và khả năng chịu không khí của nhiều loại vật liệu.Nó có thể được áp dụng để kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển trong sản xuất giấy, dệt, vải không dệt và màng nhựa.
  • American Gurley Gurley 4110 Air Permeability Meter

    Máy đo độ thấm không khí Gurley Gurley 4110 của Mỹ

    Máy đo độ thoáng khí Gurley là một phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn về độ xốp, độ thoáng khí và khả năng chịu không khí của nhiều loại vật liệu.Nó có thể được áp dụng để kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển trong sản xuất giấy, dệt, vải không dệt và màng nhựa.