Máy kiểm tra vải Drape

  • DRK545A-PC Fabric Drape Tester

    DRK545A-PC Drape Tester

    Máy kiểm tra độ dày của vải DRK545A-PC được sử dụng để xác định các đặc tính xếp nếp của các loại vải khác nhau, chẳng hạn như hệ số xếp nếp và số lượng gợn sóng trên bề mặt vải.